Selectează o Pagină

Documente necesare întocmirii dosarului de leasing

 • Formular de solicitare finanțare – completat, semnat și ștampilat (pus la dispoziția dvs. de unul dintre consultanții Departamentul Vânzări)
 • Formular de Acord CRC – completat, semnat și ștampilat (pus la dispoziția dvs. de unul dintre consultanții Departamentul Vânzări)
 • Actul de identitate al persoanei desemnate să semneze contractul
 • Certificatul unic de înregistrare
 • Certificat de înregistrare fiscală (în scopuri de TVA)
 • Actul constitutiv
 • Bilanțurile anuale certificate pe ultimii doi ani cu balanțele aferente
 • Ultima balanță închisă pe anul în curs
 • Balanța analitică a conturilor 401 și 411, care va conține: sold la începutul anului, rulaj curent, rulaj cumulat și sold final
 • Situația ratelor de leasing/credit aflate în sold la data ultimei balanțe
 • Hotărâre AGA /Decizie Asociat Unic al societății pentru încheierea contractului de leasing specificând obiectul contractului, persoana autorizată să semneze contractul de leasing (cu date personale) – (în original)
 • Fișa specimenelor de semnături depusă la bancă pentru persoanele autorizate să reprezinte societatea

Documente solicitant:

  • Certificatul unic de înregistrare – (copie)
  • Autorizația de activitate a solicitantului și certificatul fiscal (codul fiscal – dacă este cazul) sau autorizația de liberă practică – (copie)
  • Actul de identitate al persoanei autorizate – (în original)
  • Acord de verificare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – 2 exemplare pentru PFA și 2 exemplare pentru PF

Documente contabile:

 • Registrul de Încasări și Plăți pe anul curent – (copie)
 • Declarația privind veniturile realizate pentru anul fiscal încheiat / Dispoziția de Impunere Definitivă pentru ultimul an fiscal încheiat
 • Declarația privind veniturile estimate pentru anul în curs / Decizia de impunere provizorie cu plăți anticipate pentru anul fiscal în curs
 • Situația leasing/credit la ultima lună încheiată: atât pentru PFA, cât și pentru PF (se vor completa 2 tabele)
 • Cerere de finanțare, cuprinzând și acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – formular standard (se vor completa atât datele solicitantului, cât și cele ale soțului/soției/girantului, dacă este cazul) – (în original)
 • Carte de Identitate – (copie)
 • Fișa fiscală pentru anul anterior celui în care se solicită finanțarea (în limitele legale, copie), semnată și ștampilată de către angajator pentru conformitate
 • Adeverința de salariu net pe ultimele 6 luni – formular standard – (în original)
 • Contract individual de muncă, cu număr de înregistrare în Registrul de Evidență a Salariaților pentru situația în care a fost încheiat ulterior datei de 01.01.2011, respectiv cu ștampila de la ITM pentru situația în care a fost încheiat anterior datei de 01.01.2011, precum și orice acte adiționale la contractul individual de muncă, semnate și ștampilate de către angajator pentru conformitate – (copie)
 • Copie a paginii din Registrul de Evidență a Salariaților, ce cuprinde înscrierile despre solicitantul finanțării, semnată și ștampilată de angajator pentru conformitate
 • Orice alte documente din care rezulta venituri suplimentare ale clientului – (copii)
 • Factură recentă de utilități de la adresa de domiciliu – (copie)
 • Specimen de semnătură al persoanei care semnează contractul de leasing: specimen de semnătură în bancă SAU orice act semnat în fața unui notar public (inclusiv specimen de semnătură legalizat de un notar public) SAU copie permis de conducere SAU copie pașaport